ලාංකික දේශපාලනය ත්‍රිමාන දැක්මකින් විග්‍රහ කිරීමේ උත්සාහයක්.

Advertisements